Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2023 uit vijf personen en een vacature:

  • mw. drs. M.M. (Marianka) van Lunteren-Spanjaard, voorzitter
  • mw. D. (Daniëlle) Mol, secretaris
  • hr. drs. H.R. (Hans) Ziekenoppasser, penningmeester
  • hr. dr. R.W. (Ruud) Koster
  • hr. mr. E.J. (Ernst) Numann
  • vacature

Bestuursleden zijn verkozen voor vier jaar. Zij zijn direct herkiesbaar.

Het bestuur komt zesmaal per jaar bijeen

Bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter recht op een vergoeding van door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten