Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf het najaar 2018 uit zes personen, waaronder

  • mv. drs. M.M. (Marianka) van Lunteren-Spanjaard, voorzitter
  • mv. drs. N.T. (Nynke) Grünfeld, secretaris/penningmeester
  • hr. drs. H.R. (Hans) Ziekenoppasser
  • hr. dr. R.W. (Ruud) Koster
  • hr. mr. E.J. (Ernst) Numann
  • hr. drs. J (Joop) Sanders

Bestuursleden zijn verkozen voor vier jaar. Zij zijn direct herkiesbaar.

Het bestuur komt zesmaal per jaar bijeen

Bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter recht op een vergoeding van door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten